อุดมสารปีที่ 43 ค.ศ. 2019

  • ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019
  • ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2019
  • ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 10-16 มีนาคม 2019