อุดมสารปีที่ 42 ค.ศ. 2018

  • ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2018
  • ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2018