อุดมสารปีที่ 41 ค.ศ. 2017

  • ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2017
  • ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2017