ติดต่ออุดมสาร

ที่อยู่: อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

โทรสาร 0-2681-5401

Catholic Press of Thailand UCIP/SEACPA (Thailand)

122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand

Tel. 66-2681-3900 Ext. 1805

Fax 66-2681-5401

E-Mail: udomsarn@gmail.com